Modul Evidencia majetku poskytuje nástroje pre evidenciu investičného hmotného, nehmotného a drobného majetku. Celý modul je doplnený o evidenciu finančného majetku, leasingu, evidencia rezerv a managmentu majetku. Prepracovaná karta majetku so širokou škálou možností a funkcií umožňuje neobmedzené možnosti pre sledovanie najrôznejších údajov k majetku, vo vzťahu k zodpovednosti zamestnancov za zverený majetok či príslušenstvo a jeho údržbu. Samozrejmosťou je automatizované účtovanie do denníka (podľa zákaziek, stredísk), hromadné pohyby majetku a rozsiahle výstupy ako nad samotnými kartami, tak nad jednotlivými pohybmi.
 

 


 

 • Evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku.
 • Evidencia drobného investičného majetku.
 • Karta majetku - všetky údaje pre odpisovanie, kategorizácie podľa SKP, Kategórie, Sektor, Umiestenie, atď.
 • Členenie podľa stredísk, zákaziek, zodpovedné osoby, evidencia príslušenstva, opráv a servisu majetku.
 • Ďalšie údaje - evidencia umiestenia, evidencia údržby, vloženie obrázka, poznámky, nastavenie účtovania, farebné označenie riadka majetku.
 • Daňové a účtovné odpisy - vedenie daňových odpisov vo všetkých variantoch podľa platných právnych predpisov (zrýchlený odpis, lineárny odpis, zvýšená vstupná cena a pod.). Zmeny v legislatíve sú v programe vždy promptne premietnuté.
 • Technické zhodnotenie (nákupom, vlastnou réžiou) , zvýšenie cien, navýšenie ceny, čiastočné vyradenie, pozastavenie odpisov, rozdelenie karty, predaj, navýšenie ceny, spätné zlúčenie karty.
 • Automatický prenos odpisov a pohybov do modulu ÚČTOVNÍCTVO podľa užívateľského nastavenia účtovníctva.
 • Vytváranie ľubovoľných tlačových výstupov pomocou Generátora zostáv.
 • Sledovanie histórie majetku.
 • Vedenie umiestnenia kariet podľa štruktúry firmy, čísla miestností a zodpovedné osoby.
 • Množstvo tlače prehľadových zostáv majetku (napr. kto je za čo zodpovedný) s voľbou, či tlačiť účtovné či daňové odpisy.
 • Množstvo prehľadov konštruovaných ako z účtovného, tak daňového hľadiska, vždy s možnosťou nastavenia radenia, filtrovania a pod.
 • Tlač inventúrnych zoznamov.
 • Tlač kariet majetku.
 • Možnosť evidovať majetok podľa EAN kódov, možnosť zapracovania programov pre spracovanie dát načítaných čítačkou čiarových kódov.
 • Evidencia vozidiel s možnosťou upozorňovania na servisné a technické kontroly.
 • Kniha jázd.
 • Cestovné príkazy.
 • Nákladná doprava - rozsiahle možnosti rôznych spôsobov fakturácie (množstvo materiálu, najazdené km, nakládka, vykládka, výkon prípojných vozidiel/strojov …), možnosť hromadnej fakturácie.
 • Prehľad nákladnej dopravy.
 • Možnosť zadania viacerých odberateľov na jeden výkaz nákladnej dopravy.
 • Evidencia leasingu - splátkového kalendára.
 • Účtovanie leasingu, periodická tvorba interných dokladov.