Mzdy a personalistika pre neobmedzený počet zamestnancov, ktorý využívajú okrem iného aj firmy s viac než 2 000 zamestnancami, ponúka komplexné riešenie personalistiky, spracovanie a vyhodnotenie miezd a obsahuje celý rad nadštandardných funkcií a možností, ktoré užívateľovi vytvárajú kvalitný nástroj pre riadenie a spracovanie personálnej a mzdovej agendy. Jednoducho dostupná história, variabilné prehľady, plne automatizované výpočty miezd a ďalších mzdových kategórií spojených so mzdovou problematikou.
 

 


Základné funkcie, personalistika

 • neobmedzený počet zamestnancov, atypické organizácie (bezpečnostné agentúry a pod.)
 • karty zamestnancov - komplexná podpora poisťovní, dôchodkového poistenia, exekúcií
 • on-line aktualizácia miezd prostredníctvom internetu – rýchlo dostupné legislatívne zmeny
 • spracovanie mesačných, hodinových a úkolových miezd
 • nastavenie nepravidelnej pracovnej doby
 • podpora všetkých typov pracovných pomerov s možnosťou evidencie viacerých pracovných pomerov k jednému zamestnancovi
 • mzdové položky – užívateľsky definovateľné zložky miezd – neobmedzené možnosti pre vlastné nastavenie akéhokoľvek typu (napr. aj príplatky pre psov atď.)
 • elektronická komunikácia so správou sociálneho zabezpečenia (komplexná), možnosť kalibrácie pre tlač evidenčného listu do formulára
 • výkazy práce – užívateľsky definovateľné mzdové položky s podrobným členením na zákazky, strediská a ďalšie doplnkové analýzy (výkony, činnosti, stroje) s detailným sledovaním na hodiny
 • zákazky, strediská, doplnkové analýzy – podrobné sledovanie miezd s možnosťou automatického rozpúštania poistení (nepriamych mzdových nákladov) na tieto kategórie nákladového účtovníctva
 • evidencia personálnych a mzdových listov, exekúcií, zrážok
 • docházkové systémy - podpora docházkových systémov a napojenie na mzdy
 • plne automatický výpočet priemerov na dovolenku aj DPN
 • zamykanie periód – mesačné zamykanie, možnosť opätovného otvorenia periódy
 • export hromadných príkazov do modulu „Príkazy k úhrade“ (Homebanking – pre všetky bankové ústavy)
 • podpora užívateľskej definície všetkých formulárov (pracovnej zmluvy, rozviazania pracovného pomeru atď.)
 • tlač – evidenčných listov (kalibrácia pre tlač do formulára)
 • zostavy – zápočtový list, ročné vyúčtovanie, pracovné zmluvy, prihlášky a odhlášky ZP a SP, mzdový list, platový výmer, potvrdenie o príjme a veľa ďalších
 • off-line účtovanie do denníka s rešpektovaním rozčlenania podľa zákaziek, stredísk a ďalších doplnkových analýz – všetko plne automatizované
 • štatistické výkazy – viac než 30 typov členenia (kategórie, strediská, profesie, obdobia, pracovný pomer, vzdelanie, vek atď.)
 • všetky vyhodnotenia a analýzy miezd – rekapitulácia miezd, daní, zrážok, náklady na zákazky, univerzálne prehľady, strediská, sledovanie histórie

Personalistika, školenie, prehliadky

 • karty zamestnancov - komplexná podpora poistovní, dôchodkového poistenia, exekúcií, možnosť vloženia fotografie
 • možnosť prepojenia zmlúv s MS WORD, doplnenie údajov zamestnanca do šablóny v MS WORD
 • evidencia jubileí zamestnancov, vzdelanie zamestnanca, lekárskych prehliadok, praxe zamestnanca
 • evidencia pošty
 • karta zvereného majetku - evidencia toho, čo bolo zamestnancovi pridelené (napr. náradie, služobné zbrane, služobný psi, ochranné pomôcky a pod.)
 • školenie – návrh budúcich školení, prehľad uskutočnených školení, návrh školení podľa profesie
 • automatické plánovanie školení - prostredníctvom tejto akcie je možné automaticky vytvoriť plány školení zamestnancov. Tieto plány môžu byť buď neperiodické (jedná sa o jednorazové školenie) alebo periodické (napr. raz za 8 mesiacov). Je možné vždy vytlačiť prehľad zamestnancov, ktorí majú v určitom časovom období absolvovať konkrétne školenie.
 • evidencia získaných certifikátov zo školiacich akcií
 • lekárske prehliadky – komplexná podpora sledovania a návrhu
 • podrobné sledovanie všetkých zmien na karte zamestnanca s identifikáciou času a užívateľa

Nastavenie spracovania, účtovanie miezd

 • možnosť definovať vlastné zložky miezd pomocou tzv. mzdových položiek
 • naplnenie miezd podľa nastavenia a pracovného fondu
 • univerzálny import výkazu práce zo súboru MS Excel
 • spracovanie výkazu práce importom z docházkového systému
 • hromadné zadávanie mzdových zložiek vybraným zamestnancom
 • spracovanie výkazu práce importom zo zápisov výkonov (prác) na zákazke zadanej „majstrom“
 • rozpísanie miezd na zákazky a strediská (až na hodiny) a doplnkové analýzy (výkon, činnosť, stroj)
 • definícia povinných školení zamestnancov, evidencia
 • sledovanie termínov povinných školení, sledovanie histórie
 • off-line účtovanie miezd do účtovníctva s rešpektovaním rozúčtovania na zákazky, strediská, doplnkové analýzy
 • možnosť spätných zmien po zaúčtovaní, bezchybné opätovné zaúčtovanie
 • automatický výpočet ročného zúčtovania daní
 • spracovanie mesačných a ročných uzávierok s výstupmi pre účtovníctvo
 • spracovanie hromadných príkazov k úhrade a elektronická väzba na peňažné ústavy
 • automatický výpočet maximálnej možnej zrážky pre rôzne typy exekúcií
 • dôchodkové pripoistenie – komplexné riešenie hraníc pre zdanenie, stráženie rozdelenia čiastky

Formuláre, elektronická komunikácia

Formuláre

 • možnosť prepojenia mzdových výmerov s MS WORD, doplnenie údajov zamestnanca do šablóny v MS WORD
 • prehľady pre SP, zdravotné poisťovne
 • evidenčný list DP, možnosť tlače do formulára (kalibrácia)
 • potvrdenie o príjme, ročné vyúčtovanie, potvrdenie o príjme
 • hlásenie na ZP na SP, prihlášky, odhlášky
 • čerpanie a evidencia dovolenky, zložky miezd
 • štatistické výkazy podľa vzdelania, profesie, fluktuácie, chorobnosti
 • štatistika pre výpočet podielov
   

Elektronická komunikácia

 • príkazy k úhrade inštitúciám, na osobné kontá, Homebanking pre všetky ústavy na SR
 • výplatné pásky (možnosť hromadného rozosielania e-mailom)
 • podávanie ELDP a prihlášok a odhlášok na sociálne poistenie cez PVS
 • export údajov pre jednotlivé dôchodkové fondy
 • elektronický výstup do systému Trexima

Prehľady, štatistiky

 • kontrola zákonných limitov nadčasov, pohotovosti, odpracovaných hodín
 • stráženie skúšobnej lehoty, ochrannej lehoty a podpornej doby zamestnanca
 • analýza mzdových údajov vo vybraných obdobiach
 • evidencia všetkých zmien a možnosť ich analýzy
 • štatistické výkazy podľa vzdelania, profesií, fluktuácie, chorobnosti
 • náklady na zamestnanca, zákazky, strediská
 • rekapitulácia daní
 • rekapitulácia miezd
 • univerzálne prehľady pre komplexné sledovanie