Modul CRM rieši kompletnú evidenciu vzťahov so zákazníkmi, evidenciu a podporu marketingových aktivít, obsahuje nástroje pre záznam rokovaní, plánovanie úloh s možnosťou vyhodnotenia a analýzy všetkých aktivít. Modul CRM je úzko previazaný na databázu obchodných partnerov, interaktívny pohyb medzi obchodnými partnermi a všetkými ich údajmi a aktivitami.

 

Subsystém "Odberatelia" obsahuje všetky možnosti a funkcie týkajúce sa vzťahu k odberateľovi, tzn. obstarávanie údajov partnera, obstarávanie vydaných a zálohových faktúr, upomienok atď., modulov a prehľadov, ktoré súvisia s problematikou vystavených faktúr.

 

 

Partneri, fakturačné podmienky
 

 • užívateľské filtre podľa všetkých možných údajov a kritérií – kontinuálne prehľady za ktorékoľvek obdobie v minulosti
 • stráženie maximálneho kreditu pohľadávok na obchodného partnera
 • individuálne nastavenie podmienok pre partnera - dátum splatnosti, bankové účty, maximálny kredit, úrok z omeškania
 • stráženie fakturácie podľa doby splatnosti – blokácia, automatické upozornenie pri fakturácii
 • blokácia fakturácie – možnosť nastavenia pokiaľ má partner faktúry po splatnosti – upozornenie
 • interaktívne sledovanie fakturácie priamo z karty partnera – interaktívne záložky
 • viazané formuláre na partnera – každý partner môže mať individuálny formulár
 • neobmedzené množstvo kontaktných osôb – možnosť výberu pri exporte do elektronickej pošty
 • voliteľné parametre pre kategorizáciu a členenie partnerov podľa zvolených kritérií, pre ISO 2001 stráženie kvality partnera
 • overenie solventnosti partnera – automatické napojenie na insolvenčnú databázu
 • funkcie pre porovnávanie údajov partnerov s obchodným registrom prostredníctvom internetu (označenie partnerov, ktorí sú v konkurze)
 • automatizovaná evidencia odoslanej a prijatej pošty (pri tlači štítkov a obálok)
 • štrukturálne rozdelenie partnerov podľa identifikátorov s možnosťou filtrácie
 • prehľad všetkých zmien na partnerovi
 • tlač štítkov, obálok, dopisov s filtrom na vybraných partnerov

Fakturácia (pohľadávky, záväzky)
 

 • prepojenie s modulom zákaziek a skladu - interaktívne
 • sledovanie týchto zmien v samostatnom module, sledovanie činnosti jednotlivých užívateľov, vyhodnotenie podozrivých operácií (zmena čiastky a partnera na faktúre)
 • ojedinelé on-line účtovanie vydaných a prijatých faktúr do denníka a s možnosťou interaktívneho premietnutia spätných zmien do denníka
 • užívateľská tvorba automatických predkontácií, textových hlavičiek a šablón faktúr pre hromadnú fakturáciu (prenájom)
 • neobmedzené množstvo dokladových radov faktúr s možnosťou definovania štruktúry variabilného symbolu faktúry, predkontáciou saldokontného účtu a dokladovej skratky pre identifikáciu v denníku
 • možnosť realizovať zmeny dokladov (kedykoľvek a akokoľvek) s ohľadom na prístupové práva užívateľa či uzamknutej periódy, ktoré je možné Supervízorom samozrejme odomknúť.
 • cudzie meny - možnosť vytvárania faktúry v cudzej mene, sťahovanie kurzového lístka z internetu, účtovanie kurzových rozdielov
 • automatické hromadné preceňovanie faktúr v cudzej mene ku koncu roka a automatické zúčtovanie do nákladov a výnosov
 • automatické zúčtovanie kurzových rozdielov
 • hromadné obstarávanie faktúr podľa nadefinovaných šablón (nájomné, leasing)
 • automatické priraďovanie zaplatených záloh k finálnej faktúre a záloh, ku ktorým už bol vytvorený daňový doklad k platbe (teda základ vrátane DPH), toto dokáže ako jeden z málo software
 • automatizované obstarávanie dobropisu a faktúr na základe výdajky
 • šablóny faktúr prijatých/vydaných - preddefinované vzory faktúr pre hromadné vystavovanie faktúr a pre automatické účtovanie ostatných záväzkov (leasing, nájomné atď.)
 • auditovanie prijatých faktúr – možnosť tvorby zadržanej čiastky pre platby faktúr

CRM, starostlivosť o zákazníka
 

 • evidencia a plánovanie aktivít vzhľadom k zákazníkom - odberateľom, dodávateľom
 • CRM - sledovanie komunikácie s klientom, neobmedzený text u klienta, možnosť rozdelenia typu komunikácie
 • sledovanie aktivity obchodných zástupcov
 • centralizácia informácií o partnerovi z jedného miesta, rýchly presun na akýkoľvek typ dokladu, kontaktu, komunikácie prostredníctvom tzv. záložiek
 • pošta - automatizovaná evidencia odoslanej a prijatej pošty (automatické zaznamenávanie pri tlači štítkov a obálok). Komplexný prehľad o pošte
 • prehľadné rozdelenie pošty podľa typov zásielok a komunikácie, užívateľsky definovatelný číselný
 • evidencia obchodných dokumentov a zmlúv priamo v systéme
 • obstarávanie prijatých faktúr na základe záznamov z pošty (záznamov z recepcie)
 • tlač prehľadov došlej a odoslanej pošty, možnosť náhľadu priamo z karty partnera
 • sledovanie časového vyťaženia vlastných kapacít
 • interaktívne záložky - systém eviduje všetky doklady viazané k partnerovi v celom systéme. Záložky umožňujú efektívny presun na ktorýkoľvek doklad, bez nutnosti zdĺhavých presunov do príslušných agend.
 • vnútorná pošta - využitie vnútorného systému zasielania správ medzi užívateľmi systému, sledovanie histórie archívu
 • evidencia pošty - možnosť tvorby účtovných dokladov na základe vytvorenej pošty, napr. prijatých faktúr so strážením došlých prijatých faktúr, ale neobstaraných do účtovníctva - faktúry v schvaľovacom konaní

Formuláre, elektronická komunikácia

Upomienky, inventarizácia, penalizácia - vzájomné zápočty
 

 • automatizovaný návrhár upomienok s možnosťou filtra za dobu omeškania, partnera a čiastky v omeškaní
 • návrh prílohy k penalizačnej faktúre s presným výpočtom penále podľa čiastkových platieb
 • hromadná inventarizácia účtov s hromadnou tlačou dopisu pre odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov
 • automatizovaný návrh na príkaz k úhrade (homebanking ), čiastočné platby
 • homebanking - možnosť elektronickej komunikácie s bankou (všetky banky v SR pre homebanking), obojsmerná, príkazy k úhrade aj výpisy
 • vzájomné zápočty - automatický návrhár podľa saldokonta partnerov s automatickou realizáciou, tlač všetkých podkladov – oznámení, dohoda o VZ

Prehľady, analýzy, factoring
 

 • prehľady pohľadávok (možnosť sledovania stavu spätne k určitému dátumu) s členením podľa partnerov, dokladových radov, doby omeškania, stredísk a zákazok, jednotlivých mesiacov atď. so zobrazením štruktúry uhrádzania jednotlivých faktúr
 • denný prehľad – sledovanie všetkých parametrov pre managerské vyhodnotenie ekonomických procesov
 • info o odberateľovi - sledovanie
 • komplexné informácie o partnerovi a sledovanie obratu po jednotlivých mesiacoch
 • užívateľsky nastaviteľné rozsahy sledovania doby omeškania
 • zobrazenie zostavy faktúr s detailmi na jednotlivé platby, vrátane čiastočných plnení
 • komplexná podpora cudzojazyčných mutácií všetkých výstupných formulárov (AJ, RJ, NJ, a ďalšie)
 • elegantné riešenie zálohových platieb s automatizovaným návrhom na priradenie nezúčtovaných záloh či daňových dokladov k platbe, u ktorých priraďuje vrátane DPH, zúčtovaného na doklade k platbe
 • tlač a výstupné formuláre – voľne definovateľné, k dispozícii galérie tlačových zostáv, pomocník pre tlač umožňujúci podmienky pre vybrané formuláre
 • prehľad pohľadávok a záväzkov podľa pomerovej čiastky pripadajúcej na zákazky, strediská
 • komplexná informácia o partnerovi a sledovanie obratu po jednotlivých mesiacoch
 • tok partnera - sumarizačný pohľad na všetky doklady viažuce sa k partnerovi, systémovo rozdelené podľa typu (saldokonto, Cash flow, tržby atď.), s podrobným zobrazením jednotlivých položiek