Podvojné účtovníctvo je subsystém integrujúci účtovné údaje zo všetkých ostatných modulov PS. Slúži k zaobstaraniu prvotných dokladov (Banka, Pokladňa, Vzájomné zápočty atď.) pre spracovanie všetkých účtovných (Hlavná kniha, Obratová predvaha) daňových a uzávierkových výkazov. Modul je charakterizovaný možnosťou realizácie zmien v ktoromkoľvek čase bez zanechania opravných riadkov, kontinuitou účtovných období (k dispozícii sú ihneď dáta z ktoréhokoľvek minulého obdobia), možnosti účtovania fiškálneho roku, previazanosť účtovných dokladov na pridružené doklady a širokú škálu tlačových zostáv a filtrov pre užívateľskú tvorbu prehľadov.

 Účtovníctvo, pokladňa
 

 • neobmdezený počet účtovných denníkov / dokladových radov - banka, pokladňa, interné dokladové rady
 • príspevkové a neziskové organizácie – legislatívne
 • fiškálny rok – všetky varianty nastavenia fiškálneho roku, vrátane predĺženého roku
 • strediská, zákazky, ďalšie 3 doplnkové analýzy - účtovanie až na 5 úrovní nákladového účtovníctva
 • pokladne - tuzemská, cudzia mena (komplexná podpora)
 • účtovná osnova – hromadné založenie účtovnej osnovy, možnosť zadania k účtu 3 cudzie výrazy v iných jazykových variantoch (azbuka), zmeny čísiel riadkov súvahy, voľba povinného zadania strediska a zákazky ku konkrétnemu účtu
 • hromadné obstarávanie účtovnej osnovy podľa typu organizácie a oboru jej činnosti
 • kurzový lístok – automatické sťahovanie z internetu, viac kurzov
 • prepracované účtovné predkontácie – tvorba voliteľných textových vzorov účtovných prípadov, rýchly výber, hromadné doklady, možnosť obstarania dát do predchádzajúceho obdobia
 • uzávierky faktúr s výpočtom kurzových rozdielov, príp. uzávierkových kurzových rozdielov pre faktúry v cudzej mene a pod.
 • managerské sledovanie okrem uzávierkových výkazov ponúka modul Controlling
 • možnosť voľby spôsobu vedenia pokladne, zvlášť príjem a výdaj alebo v jednej rade
 • voliteľné typy zápisov pokladničných dokladov, podľa typu dokladov
 • obstarávanie hromadných dokladov s rôznymi predkontáciami pod jedno číslo dokladu
 • evidencia v cudzích a tuzemských menách
 • komplexné riešenie pre DPH, vrátane priznaní, vždy legislatívna kontinuita
 • daňové priznanie – všetky sú dostupné v module daňová kancelária

Banka, Homebanking
 

 • neobmedzené množstvo bankových výpisov
 • automatické účtovanie bankovných výpisov pomocou elektronického systému Homebanking
 • rýchle a efektívne obstaranie dokladov (na mieru účtovným firmám), pomocou tzv. textových vzorov
 • prehľadné informácie o zaúčtovaní bankovného výpisu a jeho jednotlivých riadkoch
 • evidencia v tuzemských a cudzích menách, automatický výpočet kurzových rozdielov
 • automatické prepojenie s homebankingom všetkých bankovných ústavov v SR (príp. spracovanie 200 položiek na výpise za pár sekúnd, vrátane kontroly)
 • automatické účtovanie nielen úhrady faktúr, ale tiež individuálnych účtovných prípadov
 • možnosť realizácie spätných zmien aj v predchádzajúcich obdobiach, podľa nastavených práv
 • prehľad všetkých zmien s identifikáciou užívateľa, času a konkrétneho dokladu

Zápočty, periodické platby
 

 • automatický návrh pre vzájomné zápočty podľa saldokonta partnerov
 • možnosť editovať automatický návrh
 • generovanie potrebných formulárov – dohoda, oznámenie, vnútorný doklad
 • plánovanie účtovných prípadov
 • plánovanie účtovných prípadov podľa príslušnej periódy (mesiac, rok, kvartál, individuálny dátum)
 • naplánovanie vystavovania opakujúcich vystavených faktúr v spojení so šablónami - nájom, opakujúce sa služby
 • nastavenie účtovania leasingu, záloh na daň z príjmov atď., automatický predpis dokladov

DPH, hlavná kniha, výkazy
 

 • všetky legislatívne výkazy
 • kontrola konzistencie – komfortná automatická kontrola DPH a nadväznosti účtovníctva na evidenciu (faktúry)
 • kompletné riešenie pre DPH, elektronické podanie DPH, uloženie pre históriu a možnosť načítania uloženého súboru
 • záznamová povinnosť s detailami na jednotlivé položky
 • podklad pre priznanie DPH v iných krajinách EÚ
 • sledovanie otvorených položiek účtov, komfortná inventarizácia účtov
 • sledovanie obratovej predvahy podľa stredísk a zákaziek a ďalších 3 doplnkových analýz, možnosť porovnania k voliteľnému obdobiu
 • filtrácia hlavnej knihy okrem účtov, partner, protiúčet, zákazka, stredisko atď.
 • výkaz ziskov a strát - v plnom aj skrátenom rozsahu (slovensky, česky, anglicky, nemecky) s možnosťou tlače v iných menách s možnosťou rozkladu na jednotlivé účty s grafickým porovnaním s minulým obdobím. Možnosť zostavenia s filtráciou na stredisko, zákazku, skupiny, partnera a doplnkové analýzy (výkony, činnosti, stroje)
 • všetky legislatívne výkazy – súvaha, pasíva (v skrátenom aj plnom) s rozkladom na jednotlivé účty
 • denné informácie – sumarizačný prehľad pre zhodnotenie všetkých parametrov hospodárenia firmy za určité obdobie a kontrolu finančných prostriedkov