Modul poľnohospodárstvo, zvieratá slúži k evidencii zvierat evidovaných ako hromadne, tak aj individuálne, a to vrátane ich odpisovania. Jednotlivé pohyby je možné zadávať po naplnení 7 číselníkov (stajne, ocenenie, zaúčtovanie, preradenie, pohyby, kategórie, metódy). Pre naplnenie týchto číselníkov je možné použiť načítanie dát z nami pripravených vzorov obsahujúce bežne používané druhy pohybov, kategórií a pod.
 

Základné funkcie


Modul je previazaný s účtovníctvom, pohyby a odpisy zvierat je teda možné automaticky účtovať (pobdobne ako u majetku).

 

 • Evidencia kariet zvierat (podľa nastavenia v číselníku kategorií sú karty buď hromadné alebo individuálne)
 • Členenie podľa stajní, stredísk, zákaziek i doplnkových analýz
 • Na karte je možné evidovať tiež evidenčné údaje ako napr. ušná známka, ušná známka matky, kód otca, plemeno …
 • Daňové a účtovné odpisy - vedenie daňových odpisov vo všetkých variantách podľa platných právnych predpisov (zrýchlený odpis, lineárny odpis, zvýšená vstupná cena a pod.). Zmeny v legislatíve sú v programe vždy promptne premietnuté.
 • Automatický prenos odpisov a pohybov do modulu ÚČTOVNÍCTVO podľa užívateľského nastavenia účtovníctva
 • Vytváranie ľubovolných tlačových výstupov pomocou Generátoru zostáv
 • Možnosť zostavovania prehľadu pohybov k určitému dátumu vrátane možnosti filtrovania
 • Možnosť automatického naplnenia číselníkov podľa pripravených vzorov
 • Funkcia generovania automatických pohybov (krmné dni, hmotnostný prírastok, vzrastový prírastok)
 • Pri zadávaní pohybov program automaticky prepočítava konečné stavy (a prípadne počiatočné stavy, pokiaľ je pohyb zadávaný do predchádzajúcich období)
 • Možnosť preraďovania zvierat z hromadnej do individuálnej kategórie (podľa číselníka preradenia)

Ďalšie výhody
 

 • Hospodársky rok - výhodný pre sezónnosť poľnohospodárskej výroby
 • Doplnkové analýzy - základné - závod-stredisko, zákazka, voľne pomenovateľné, stroj, pozemok, stajňa, výkon
 • Nedokončená výroba - automatické účtovanie, automatické uzatváranie, sledovanie viacročných plodín a porastov
 • Rozpúštanie réžií - správna a výrobná réžia, rozpúšťanie hnojenia, rozpúšťanie práce strojov, rozpúšťanie podľa mesačnej alebo ročnej pomerovej základne
 • Evidencia a sledovanie mechanizácie - opravy, spotreba palív, plánovanie údržby, servisné prehliadky
 • Mostná váha - modul umožňuje priame prepojenie s váhou
 • Poľnohospodárske laboratórium - automatický výpočet zrážok podľa noriem
 • Nákladná doprava - automatická fakturácia