Modul riadenie výroby a kompletizácia slúži v podnikových informačných technológiách k plánovaniu, riadeniu a vyhodnocovaniu všetkých vnútropodnikových činností a procesov zasahujúcich do následujúcich oblastí.

 TECHNOLOGICKÁ PRÍPRAVA VÝROBY


Príprava technologických rozpisov výrobkov (šablóny). Tu modul výroba ponúka hneď niekoľko zásadných vlastností:
 

 • Možnosť evidencia šablón výrobkov podľa druhov
 • U šablón je možné evidovať ako materiálovú tak výkonovú skladbu
 • U šablón je možné evidovať náležiacu dokumentáciu (technologické postupy, osvedčenia kvality a certifikácie výrobkov, obrazovú dokumentáciu výrobku a pod.)


Príprava číselníkov:
 

 • Pracovísk (každé pracovisko môže mať vlastný mesačný kalendár)
 • Strojov a zariadení
 • Pracovných pozícií
 • Kooperácií
 • Výkonov


Cenotvorba a kalkulácia cien výrobkov:
 

 • Pracovisko (odpisy, spotreba energie)
 • Stroje a zariadenia (odpisy, spotreba energie)
 • Pracovné pozície (mzdové náklady)
 • Kooperácia (nákladovosť dodávateľských výkonov)

  


 

ZBER POŽIADAVIEK PRE PLÁN VÝROBY A PLÁNOVANIE VÝROBY


Zostavovanie požiadaviek na výrobu, ako zdroj je možné zvoliť:

 • Požiadavky podľa nevykrytých rezervácií výrobkov na expedičných skladoch
 • Vytvorenie požiadaviek z modulu Zákazky na základe objednaného objemu
 • Importom požiadaviek z externých zdrojov užívateľa
 • Priamym zadaním požiadaviek užívateľom (sériová výroba podľa interných plánov)Vytváranie rezervácie výkonov (pracovísk) podľa požiadaviek plánovanej výroby.

Vytváranie rezervácie materiálu a prípadných objednávok materiálu pre pokrytie požiadaviek plánovanej výroby (spolupráca s modulom sklad).

Prehľad výkonovej vyťaženosti jednotlivých pracovísk podľa plánu výroby. Tu je možné výkonnostné vyťaženie sledovať z rôznych pohľadov:
 

 • Plánovaná výroba s vykrytím podľa zákaziek (požiadaviek)
 • Plánovaná výroba s vykrytím jednotlivých pracovísk
 • Plánovaná výroba s vykrytím jednotlivých strojov a zariadení na pracoviskách
 • Plánovaná výroba s vykrytím pracovných pozícií


Tvorba výrobných príkazov


Definícia tzv. objektov obmedzenia pre výrobné plány. Pomocou týchto objektov obmedzenia je možné do plánov výroby premietnuť plánované/neplánované odstávky jednotlivých pracovísk, revízie a opravy strojov a zariadení, školenia a kurzy pre vybrané pracovné pozície. 

OPERATÍVNE RIADENIE VÝROBY

Výdaj materiálu na jednotlivé pracoviská zo skladu materiálu (MTZ)

Sledovanie priebehu výroby jednotlivých výrobných požiadaviek (výrobných príkazov):

 • Signalizácia u možnosti nedodržania stanoveného času dokončenia výroby (pomocou tzv. kritickej cesty)
 • Signalizácia nedostatku materiálu na sklade materiálu (MTZ)
 • Signalizácia preklzu u dodávateľských kooperácií


Odvádzanie výroby na jednotlivých pracoviskách:

 • Vystavenie odvádzacích príkazov


Odvádzanie hotových výrobkov na expedičný sklad

 • Vystavenie odvádzacích príkazov


Odvádzanie polotovarov na sklad materiálu (MTZ)

 • Vystavenie odvádzacích príkazov


Sledovanie stavu nedokončenej výroby

Inventarizácia:

 • Podklady pre inventarizáciu nedokončenej výroby
 • Podklady pre inventarizáciu materiálu (MTZ)

 

ŠKÁLOVATEĽNÉ VLASTNOSTI, GLOBÁLNE VLASTNOSTI

Modul výroba ponúka okrem týchto svojich škálovateľných vlastností aj globálne vlastnosti. Ide o riešenie, ktoré prechádza celým modulom výroba a často presahuje aj do ostatných modulov.

Podpora zobrazenia formulárov výroby pre displeje s vysokým rozlíšením a širokouhlé (1360x768 a viac).

Využitie čiarových kódov (EAN)

 

 • Číselníky (Pracoviská, Stroje a zariadenia, Pracovné pozície a Pracovníci)
 • Výrobné príkazy
 • Odvádzanie výroby (hotových výrobkov na expedičný sklad, polotovarov na sklad materiálu)


Možnosť napojenia zberu dát z NCC strojov a zariadadení (individuálne riešenie)

Možnosť napojenia na dochádzkové systémy (individuálne riešenia)

V rámci PREMIER system je modul výroba previazaný predovšetkým s nasledujúcimi modulmi:

 • Sklad, v členení:
  • materiálové sklady (MTZ)
  • expedičné sklady (sklady hotových výrobkov)
 • Mzdy a personalistika
 • Partneri (dodávatelia a odberatelia)
 • Zákazky (verzia 2009)