PREMIER system ponúka komplexné riešenie zákaziek-projektov. Podporuje všetky činnosti spojené s riadením zákaziek - plánovanie, realizácia, sledovanie, analýzu a vyhodnotenie, pričom flexibilné a alternatívne prostredie informačného systému ponúka využitie akéhokoľvek oborového riešenia, resp. typ zákazky - projekčná činnosť, reklamná činnosť, montáž, servis a požičovne, školiace a vzdelávacie agentúry, marketingové spoločnosti, inštalatérstvo, elektroregulačná a meracia činnosť, výstava investičných celkov a ďalší akýkoľvek projekt, ktorý je potrebné sledovať nákladovo, marketingovo a manažérsky vo všetkých aktivitách firmy.
 

Charakteristika modulu zákaziek

Modul zákazky umožňuje firmám nielen základné a štandardné ekonomické - nákladové a výnosové sledovanie zákaziek-projektov, ale ponúka tiež marketingové (CRM) a managerské riadenie zákaziek, ktoré im umožňuje operatívne plánovať jednotlivé úkony, kapacity a meniť ich pohotovo s ohľadom na vyťaženie, zaznamenávať ich realizáciu, plnenie a realizovať vyhodnotenie vo všetkých moduloch informačného systému, kde zákazka vstupuje. Modul zachytáva komplexný proces od vystavenia ponuky pre objednávku či realizáciu zákazky. Celú logistiku doprevádza rozšírená možnosť marketingového sledovania zákazky v spojení s CRM a možnosťou previazania na externé dokumenty. Svojou cenovou dostupnosťou je modul zákazky prístupný aj menším firmám.
 

 Predmet zákazky, projektu (založenie)
 

 • karta zákazky - viac než 150 rôznych údajov na karte zákazky, neobmedzený text, zoznam všetkých zmien na zákazke s identifikáciou užívateľa a času a pôvodné a nové hodnoty, prehľad všetkých zmien so zobrazením pôvodných a nových hodnôt.
 • záložky zákazky - centrálny prístup a možnosť obstarávania a editácie vo všetkých agendách informačného systému z jediného miesta - karty zákazky!
 • centrálny archív - externé dokumenty - možnosť pripojenia externých dokumentov v rôznych formátoch (*xls, *.wrd, autocad atď.), tvoria centrálny archív, možnosť zobrazenia všetkých dokumentov z jediného miesta (zmluvy, rozpočty, projekty, atď.), základný nástroj pre ISO, ktorý efektívne a účinne riadi firemný work-flow.
 • dokladové rady - typové rozdelenie zákaziek v rámci číslovania a skupín, podľa charakteru či iných parametrov (samostatné číslovanie).
 • viacúrovňové členenie - vytváranie stromu pre štrukturálne členenie zákazky deliace sa na menšie zákazky, teda stanovenie nadradenosti pre neskoršie vyhodnotenie (napr. vyhodnotenie stavby jednotlivého veľtrhového stánku, ale tiež komplexné vyhodnotenie všetkých stánkov na príslušnom veľtrhu.
 • CRM záznamy - záznamy o rokovaní s klientom, jeho obsah a výsledok rokovania. Všetky záznamy prístupné priamo zo zákazky.

Plánovanie zákazky, časové harmonogramy činnosti servismanov, atď.
 

 • finančné plánovanie - plánovanie finančných tokov (nákladov a výnosov) pre porovnávanie so skutočnosťou, rýchla tvorba plánov, možnosť priradenia účtu k riadku plánu.
 • plánovanie servisných a marketingových úloh - program obsahuje nadstavbu procesnej zákazky, ktorý umožňuje kapacitné a časové plánovanie úloh so systémom automatického upozorňovania, plánovanie jednotlivých úkonov a prác zamestnancov (servismanov)
 • tvorba harmonogramu pre zákazku - harmonogram kapacít, teda jednotlivých výkonov zamestnancov, marketingových úloh, vypožičania zariadení a technológií
 • kalendár úloh - komplexný časový prehľad úloh po jednotlivých dňoch pre sledovanie činnosti a plánovanie napr. servisných výjazdov, rokovaní a ďalších prevádzkových a marketingových úloh

Realizácia zákazky, fakturácia zákazky
 

 • Priradenie zákazky k dokladom - obstarávanie všetkých dokladov na zákazku vo všetkých agendách informačného systému (účtovníctvo, mzdy, sklady, doprava, financie), plnenie čiastkových úloh zamestnancov, fakturácia zákazky, CRM záznamy k zákazke.
 • Prenos obstaraných dokladov k zákazke do účtovníctva - mzdy na zákazkách (automatické rozpustenie sociálneho a zdravotného poistenia zamestnávateľa na zákazky podľa pomeru čiastky zákazky, skladové pohyby (výdajky), ostatné doklady vstupujú priamo (faktúry in/out, pokladňa, interné doklady atď.).
 • CRM záznamy - obstarávanie čiastkových CRM záznamov, ktoré majú väzbu k zákazke (obrázok), priraďovanie externých dokumentov k zákazke.
 • Automatizovaná fakturácia zákazky - možnosť automatického priradenia všetkého vyskladneného materiálu a prác na vybranej zákazke na faktúru do jednotlivých položiek (dôležité pre servisné firmy).
 • Kontrola fakturácie výkonov - možnosť kontroly všetkých prác na zákazkách na fakturácii, veľký význam u servisných firiem, ktoré každú položku fakturujú (autoservis, elektroservis atď.).
 • Rozpúšťanie nepriamych nákladov - automatizovaný proces rozpúšťania nepriamych nákladov do zákazky podľa zvolených kritérií (koeficient, pomer cien zákaziek, vlastný algoritmus).

Sledovanie, vyhodnotenie zákazky
 

 • Tok zákazky - unikátna možnosť prehľadu všetkých dokladov vzťahujúcich sa k zákazke s možnosťou zobrazenia detailných informácií až na položky dokladov, umožňuje tiež hodnotenie podľa vybraných stĺpcov.
 • Informácie o zákazke - rekapitulácia nákladov a výnosov, stavu pohľadávok a záväzkov a porovnania plánu na jednej obrazovke s možnosťou prekliku na detaily. Možnosť určenia načítania dokladov priamo z výdajok, bez nutnosti zaúčtovania.
 • Sledovanie rozpracovanosti, časového harmonogramu - plnenie čiastkových úloh zamestnancov, priebežný rast nákladov zo všetkých agend, tvorba opatrení podľa vývoja, automatizovaná fakturácia zákazky, sledovanie nedokončenej výroby.
 • Vyhodnotenie zákazky - analýza ziskovosti, tvorba mzdových nákladov podľa prác na zákazke, rozpúštanie nepriamych nákladov, tvorba finančných výkazov na zákazku, porovnanie s plánom. Všetky zostavy v programe umožňujú filtráciu na zákazku, vybrané zákazky či skupinu zákaziek, vrátane všetkých manažérskych a účtovných prehľadov!!
 • Vlastný finančný výkaz - možnosť tvorby vlastného výkazu pre vyhodnotenie zákazky a porovnanie s plánom.