automatické rozpúšťanie réžii

Evidenciu hospodárenia vnútri jednotky plní vnútropodnikové účtovníctvo, v ktorom sa spravidla účtuje na účtoch 8 a 9 triedy pomocou tzv. prevodových účtov. Rozdelenie nákladov, resp. výkonov z účtov triedy 5, resp. 6 je dané príslušnosťou k určitému stredisku (zákazke, výkonu) alebo ide o rozúčtovanie na základe danej kalkulácie. PS ponúka možnosť automatického zaúčtovania režijných nákladov.