controlling

Súbor všetkých prehľadov pre sledovanie hospodárenia firmy, rozbor odberateľských vzťahov a štruktúry jednotlivých účtov, sledovanie nákladového účtovníctva a budúceho vývoja finančnej situácie firmy. Tieto zostavy (na obrázku v stĺpcoch) je možné filtrovať výberom období, účtov, zákaziek, stredísk, dokladových radov, obchodných partnerov a ďalších kritérií. Všetky zostavy sú podporované exportom do formátu MS Excel. Zostavy sú rozdelené tematicky podľa ich charakteru:

 


 

 • Univerzálne dotazy a grafy - Komplexný prehľad pre sledovanie vývoja obratov na účtoch, s filtráciou na partnera a protiúčty a s možnosťou sumarizácie podľa dňa, týždňa, mesiaca, kvartálu, roku, zákazky, strediska a zákazky. Výhodou je predovšetkým grafické spracovanie so zadaním na zostatky, obraty strany MD, D a saldo (prírastky, úbytky).
   
 • Cash-flow - výhľadové na 12 týždňov
   
 • Cash-flow - výhľadové na 12 mesiacov
   
 • Cash-flow - priamou metódou (výkaz) - Ide o spracovanie cash-flow priamou metódou, tzn. určením spotreby skutočných peňažných prostriedkov s rozdelením na konkrétne účty. PREMIER system je schopný vďaka väzobnej technológii, tzn. previazanosti faktúr na doklady o úhrade, určiť spotrebu peňazí na konkrétne účty.
   
 • Cash-flow - detailnou priamou metódou - výkaz s rozčlenením na analytické účty.
   
 • Výsledovka po mesiacoch 710 - Program zostaví účet 710 (teda prehľad nákladov, výnosov a ich rozdiel) po jednotlivých mesiacoch, možnosť medziročného porovnania.
   
 • Mesačné obraty - zobrazenie obratu vybraných účtov, možnosť komparácie k obdobiam v minulom roku.
   
 • Porovnanie s plánom a prognózou - komparácia obratov na účtoch v režime Plánov a prognóz so skutočnosťou.
   
 • Analýza výkyvov v obratoch - zostava výkyvov v hospodárení firmy, resp. obratoch podľa zadaného kritéria "odchýlky geometrického priemeru v obratoch!"
   
 • Obraty na účtoch podľa zákaziek - nástroj pre sledovanie obratov na jednotlivých zákazkách, možnosť tlače s detailami až na jednotlivé doklady.

 


 

 

 • Obraty na účtoch podľa stredísk - nástroj pre sledovanie obratov na jednotlivých strediskách, možnosť tlače s detailami až na jednotlivé doklady.
   
 • Obraty na účtoch podľa dokladových radov
   
 • Obraty na účtoch podľa kódov DPH
   
 • Obraty na účtoch podľa teritórií - grafické zobrazenie zákaziek firmy na území ČR (mapa podľa PSČ), legenda podľa obratu odberateľa
   
 • Bonita odberateľov - prehľad o priemernej dobe omeškania platieb odberateľov, určenie bonity odberateľa, určenie pre stanovenie zliav a bonusov a pre určenie individuálnej doby splatnosti.
   
 • Bonita dodávateľov
   
 • Pohľadávky podľa doby omeškania
   
 • Záväzky podľa doby omeškania
   
 • Záväzky podľa najväčších veriteľov
   
 • Saldokonto partnerov
   
 • Saldokonto partnerov po splatnosti
   
 • Obraty/zostatky účtov HK z viacerých firiem