finančná analýza

Finančná analýza je profesionálny nástroj pre analýzu firmy a je určená manažérom, investorom, veriteľom a všetkým tým, ktorí potrebujú mať informácie nutné pre správne rozhodnutia k riadení firiem. Finančná analýza slúži predovšetkým k posúdeniu finančného zdravia firmy, odkrývanie slabín v hospodárení firmy, k varovaniu pred finančnými problémami, k porovnávaniu vlastných ukazovateľov k teoreticky odporúčaným hodnotám či ukazateľom konkurenčných firiem a príprave podkladov pre riadiace rozhodnutia. V neposlednej rade tiež poskytuje náročnejšie podklady pre banky o bonite firmy. Všetko je automaticky čerpané z dát PREMIER system.

 

 


 


Vlastnosti a funkcie
 

 • Sledovanie mesačné, kvartálne, polročné, ročné
 • Grafické zobrazenie 2D, 3D
 • Cudzojazyčné mutácie - anglická, nemecká
 • Export všetkých tabuliek do formátov – grafických (pdf, html, jpeg,…) aj dátových (doc, xls, odt,…)

   

OBSAH

Aktíva
 

 • Komplexné ukazovatele pre analýzu štruktúry aktív firmy - štruktúry celkového majetku, dlhodobého nehmotného majetku, zásob, pohľadávok (dlhodobých, krátkodobých), atď.Pasíva
 

 • Komplexné ukazovatele pre analýzu štruktúry pasív firmy - štruktúry celkových zdrojov, vlastného kapitálu, rezerv, záväzkov (dlhodobých, krátkodobých), bankových úverov a ďalších ukazovateľov.Pomerové ukazovatele
 

 • Rentability - hodnotí výnosnosť hospodárenia firmy
 • Likvidity - hodnotí schopnosť firmy plniť svoje krátkodobé záväzky
 • Aktivity - intenzita využitia majetku firmy
 • Zadlženosti - porovnávajú podiel vlastných a cudzích finančných zdrojov
 • Báza finančných fondov - schopnosť vytvoriť peňažné prostriedkyNáklady
 

 • Komplexné ukazovatele pre analýzu štruktúry nákladov firmy - štruktúry celkových nákladov, prevádzkových, osobných, výkonových, finančných a celkových daní z príjmovVýnosy
 

 • Komplexné ukazovatele pre analýzu štruktúry výnosov firmy - štruktúry celkových výnosov, prevádzkových, osobných, výkonových a finančných.Pyramídový rozklad ROE
 

 • Pyramídový rozklad štruktúry rentability vlastného kapitálu a analýza o väzbách medzi jednotlivými ukazovateľmi.Bankrotné modely
 

 • Sú to tzv. systémy včasného varovania, tzn. vypovedajú o tom, či podnik do určitej doby a s určitou pravdepodobnosťou zbankrotuje - Altmanovo Z - skóre , Tafflerov modelBonitné modely
 

 • Sú to tzv. systémy včasného varovania, tzn. ktoré sa snažia bodovým hodnotením stanoviť bonitu hodnoteného podniku, tzn. hodnotenie finančnej stability, výnosové situácie či celkovej situácie - Kralickov QuicktestSpider analýza
 

 • Ukazuje vzájomnú závislosť medzi pomerovými ukazovateľmi a mieru ich vzájomného ovplyvňovania