HOMEBANKING
 

PREMIER system je prispôsobený pre moderný elektronický styk s bankovým ústavom a umožňuje tak jednoduchým spôsobom zasielať príkazy k úhrade - EXPORT prostredníctvom internetu alebo bankového softwaru a automatizované natiahnutie bankových výpisov s automatizovaným párovaním na faktúry a interné doklady a zaúčtovaním – IMPORT. Podporujeme formáty väčšiny bankových ústavov v SR. V prípade požiadavky iného formátu garantujeme dopracovanie požadovaného formátu.


Základné funkcie a vlastnosti:
 

  • Automatizované párovanie podľa variabilného symbolu na pohľadávky a záväzky a zaúčtovanie do denníka
  • Pomocník pre automatizované účtovanie ostatných platieb (poplatky, úroky, nájomné, atď.)
  • Kontroly pred zaúčtovaním párovaných platieb
  • Zobrazenie neidentifikovateľných položiek, možnosť ich predkontácie na vnútorný účet (napr. 395xxx)
  • Možnosť zmeny už naúčtovaných položiek v denníku, resp. k banke.

 

FACTORING


Program PS je rovnako prispôsobený pre firmy používajúce faktoringový spôsob financovania svojich ekonomických činností. Je, pobdobne ako systém homebanking, kompatibilný s elektronickými systémami niektorých bankových ústavov (ČSOB a i.). V systéme je možné nastaviť všetko tak, aby po zaradení pohľadávky do faktoringu bola automaticky vytvorená pohľadávka nová, ponížená o skonto poskytovateľa faktoringu a zaúčtovaná podľa nami dopredu nastavených parametrov a požiadaviek. Systém umožňuje exportovať súbor pohľadávok a načítať súbor platieb a províznych faktúr.