Výroba, ostatné

Modul výroba komplexne podporuje rôzne typy výroby vo všetkých jej štandardných procesoch. Plánovanie výrobnej činnosti, sledovanie v reálnom čase, realizácia a vyhodnotenie/analýza s aktívnou väzbou na všetky pridružené agendy či už ekonomické, skladové alebo marketingové. Modul výroby je variabilné a otvorené riešenie, ktoré môžu využiť malé firmy, pre jednoduchú kompletáciu či malú výrobu s veľmi výhodnými cenovými podmienkami, až po náročnejšie a robustnejšie riešenia stredných firiem. Tento modul je veľmi variabilný a ponúka možnosť zvoliť si vlastný objem riešenia a výber funkcií podľa potreby, a vytvára tak zodpovedajúce cenové podmienky.

 

FUNKCIONALITA MODULU – VÝROBA

Modul VÝROBA slúži v podnikových informačných technológiách k plánovaniu, riadeniu a vyhodnocovaniu všetkých vnútropodnikových činností a procesov zasahujúcich do nasledujúcich oblastí:

 

Technologická príprava výroby

Príprava technologických rozpisov výrobkov (šablóny). Tu modul VÝROBA ponúka hned niekoľko zásadných vlastností:

 

 • Možnost evidencie šablón výrobkov podľa druhov
 • U šablón je možné evidovať ako materiálovú tak výkonovú skladbu
 • U šablón je možné evidovať náležiacu dokumentáciu (technologické postupy, osvedčenie kvality a certifikácie výrobkov, obrazovú dokumentáciu výrobku a pod.)
 • Príprava číselníkov:
  • Pracovísk (každé pracovisko môže mať vlastný mesačný kalendár)
  • Strojov a zariadení
  • Pracovných pozícií
  • Kooperácií
  • Výkonov

 

Cenotvorba a kalkulácia cien výrobkov:

 

 • Pracovisko (odpisy, spotreba energie)
 • Stroje a zariadadenia (odpisy, spotreba energie)
 • Pracovná pozícia (mzdové náklady)
 • Kooperácia (nákladovosť dodávateľských výkonov)

   

Zber požiadaviek pre plán výroby a plánovanie výroby

Zostavovanie požiadaviek na výrobu, ako zdroje je možné zvoliť:

 • Požiadavky podľa nevykrytých rezervácií výrobkov na expedičných skladoch
 • Vytvorenie požiadaviek z modulu Zákazky na základe objednaného objemu
 • Importom požiadaviek z externých zdrojov užívateľa
 • Priamym zadaním požiadaviek užívateľom (sériová výroba podľa interných plánov)


Vytváranie rezervácie výkonov (pracovísk) podľa požiadaviek plánovanej výroby

Vytváranie rezervácie materiálu a prípadných objednávok materiálu pre pokrytie požiadaviek plánovanej výroby (spolupráca s modulom sklad)

Prehľad výkonovej vyťaženosti jednotlivých pracovísk podľa plánu výroby. Tu je možné výkonnostné vyťaženie sledovať z rôznych pohľadov:

 

 • Plánovaná výroba s vykrytím podľa zákaziek (požiadaviek)
 • Plánovaná výroba s vykrytím jednotlivých pracovísk
 • Plánovaná výroba s vykrytím jednotlivých strojov a zariadení na pracoviskách
 • Plánovaná výroba s vykrytím pracovnej pozície

 

Tvorba výrobných príkazov


Definícia tzv. objektov obmedzenia pre výrobné plány. Pomocou týchto objektov obmedzenia je možné do plánov výroby premietnuť plánované/neplánované odstávky jednotlivých pracovísk, revízie a opravy strojov a zariadení, školení a kurzy pre vybrané pracovné pozície.

 

Operatívne riadenie výroby

Výdaj materiálu na jednotlivé pracoviská zo skladu materiálu (MTZ)

Sledovanie priebehu výroby jednotlivých výrobných požiadaviek (výrobných príkazov):
 

 • Signalizácia u možnosti nedodržania stanoveného času dokončenia výroby (pomocou tzv. kritickej cesty)
 • Signalizácia nedostatku materiálu na sklade materiálu (MTZ)
 • Signalizácia preklzu u dodávateľských kooperáciíOdvádzania výroby na jednotlivých pracoviskách:

 • Vystavenie odvádzacích príkazov


 

Odvádzanie hotových výrobkov na expedičný sklad

 • Vystavenie odvádzacích príkazovOdvádzanie polotovarov na sklad materiálu (MTZ)

 • Vystavenie odvádzacích príkazov


Sledovanie stavu nedokončenej výroby

Inventarizácia:

 • Podklady pre inventarizáciu nedokončenej výroby
 • Podklady pre inventarizáciu materiálu (MTZ)

 

Škálovateľné vlastnosti, globálne vlastnosti

Modul výroba ponúka okrem týchto svojich škálovateľných vlastností tiež globálne vlastnosti. Ide o riešenie, ktoré prechádza celým modulom výroba a často presahuje aj do ostatných modulov.


Podpora zobrazenia formulárov výroby pre displeje s vysokým rozlíšením a širokouhlé (1360x768 a viac).


Využitie čiarových kódov (EAN)

 • Číselníky (pracovisko, stroje a zariadenia, pracovná pozícia a pracovníci)
 • Výrobné príkazy
 • Odvádzanie výroby (hotových výrobkov na expedičný sklad, polotovarov na sklad materiálu)


Možnosť napojenia zberu dát z NCC strojov a zariadení (individuálne riešenie).


Možnosť napojenia na dochádzkové systémy (individuálne riešenie).


V rámci PREMIER SYSTEM je modul výroba previazaný predovšetkým s následujúcimi modulmi:


Sklad, v členení:

 • materiálové sklady (MTZ)
 • expedičné sklady (sklady hotových výrobkov)


Mzdy a personalistika

Partneri (dodávatelia a odberatelia)

Zákazky (verzia 2009)