Postup pri prechode na nové účtovné obdobie

24.12.2013, 07:00, Ing.Otto Bárta

Systém PREMIER je plno kontinuálny, čo pre Vás znamená maximálny komfort a iba niekoľko potrebných krokov.
____________________________________________________________________________________


 

POSTUP PRI PRECHODE NA NOVÝ ROK
( slovenská legislativa ) 
 
česká legislativa tu  
cara


Účtovníctvo
Systém PREMIER je plno kontinuálny, čo pre Vás znamená maximálny komfort a iba niekoľko potrebných krokov.

 Pre sústavu podvojného aj jednoduchého účtovníctva:

 1. Pokiaľ Vaše fiškálne obdobie nezačína 1.1., tak tento bod vynechajte.


  V správcovi - Globálne predvoľby - nastavíte aktuálny rok na 2014.
 2. To isté urobíte v užívateľských predvoľbách, ktoré majú najväčšiu prioritu. Každý užívateľ v sieti môže pracovať v rôznych rokoch. Pokiaľ bude údaj v užívateľských predvoľbách prázdny, bude sa preberať z globálnych predvolieb. Môžete sa prepínať tam aj späť podľa potreby.
 Pre sústavu podvojného účtovníctva:
 1. Pokiaľ Vaše fiškálne obdobie nezačína 1.1., tak aj tento bod vynechajte.

  V účtovníctve-osnova,… - počiatočná súvaha necháte automaticky založiť účet 701. Pri zakladaní Vás program rovnako vyzve ku kópii účtovnej osnovy z minulého roku. Ak Vás nevyzve systém automaticky, stlačte tlačítko "Automatické založenie..."

 
Počiatočná súvaha sa zakladá i keď ešte nemáte spracovaný minulý rok. Založíte si vlastne predbežnú súvahu, ktorú môžete podľa uváženia kedykoľkoľvek aktualizovať (týždenne, po audite, …). Predbežná súvaha sa tvorí prevažne kvôli finančným účtom a nemusia sa ani rovnať aktíva a pasíva. 
 
cara

 

Pohľadávky / Záväzky v cudzej mene (iba sústava PÚ)

Preceniť pohľadávky a záväzky v cudzej mene sa doporučuje ihneď, než budú zrealizované ich platby došlé/odoslané v r. 2012! Precenenie sa robí automaticky na povel v module: "Odberatelia - precenenie pohľadávok" alebo "Dodávatelia - precenenie záväzkov".
 

K účtu 431 (iba sústava PÚ)

Program Vám automaticky navrhne v počiatočnej súvahe hodnotu účtu 431 (hospodársky výsledok v schvaľovacom období). Ale vzhľadom k tomu, že tento účet nemá číslo riadku v súvahe, bude súvaha do doby preúčtovania skreslená. Do doby než rozhodne valná hromada o hospodárskom výsledku sa ponúkajú tieto možnosti:
 1. Ihneď prevedieme zostatok na účet 428 (nerozdelený zisk) alebo 429 (neuhradená strata...). Toto používá väčšina firiem
 2. Keď ide o firmu individuálny podnikateľ, prevedie sa zostatok na účet 491
 3. Pokiaľ sa striktne čaká na rozhodnutie valnej hromady (firma nechce ihneď účtovať na účty 428, 429), neostáva nič iné ako si v účtovej osnove založiť analytický účet napr. 431.900 HV v schvaľovacom období - nerozdelený zisk a vybrať číslo riadku v pasívach zhodné s účtom 428 tj. r. 85. Potom previesť preúčtovaním z pôvodného účtu 431. (Preúčtovanie na iný analytický účet je nutné z dôvodu správneho zostavenia súvahy. Účet 431 z počiatočnej súvahy nesmie mať priradené číslo riadku v súvahe).
cara


Doporučená uzávierka skladu

Tu popíšeme, čo všetko je potrebné skontrolovať a vykonať pred uzávierkou skladu. Samozrejme, že jedným zo základných nástrojov uzatvorenia skladu je inventúra, však teraz sa skôr zameriame na kontrolné mechanizmy a funkcie, ktoré preveria správnosť ocenenia zostatkov skladových zásob a správne zaúčtovanie skladu. 
Užívatelia sa často dopúšťajú pri vystavovaní chýb (aj z dôvodu väčšej voľnosti systému, napr. povolenie výdaja do mínusu), ktoré môžu byť príčinou nesprávneho ocenenia zásob, vzniku rozdielov v účtovníctve a s tým súvisiaca chybná tvorba nákladov, čo má mať v konečnom dôsledku vplyv na tvorbu hospodárskeho výsledku. Funkcia pre riadne ocenenie skladových zásob:
 1. Kontrolný prepočet ( Sklad – Kontroly účtovania – Kontrolný prepočet )
  Vzhľadom k tomu, že program PREMIER systém umožňuje spätné zmeny na už vystavených dokladoch, veľa užívateľov využíva túto výhodu, avšak pre riadne premietnutie týchto zmien do celého systému je nevyhnutné spustiť funkciu „Kontrolný prepočet“. Táto funkcia automaticky premietne do systému všetky zmeny a podľa týchto zmien doráta do výdajok správnu skladovú cenu. Predovšetkým pri opravách množstva a ceny na príjemkách a výdajkách, či zmenách dátumu na príjemkách a výdajkách skladových zásob.
 1. Zistenie záporných zostatkov ( Sklad – Kontroly účtovania – Audítor skladu – Preveriť záporné zostatky )
  ). Pred uzávierkou skladu je nutné spustiť túto funkciu, ktorá preverí, či sa na skladových kartách nevyskytuje v časovej postupnosti príjmov a výdajov záporný zostatok, ktorý vzniká predovšetkým spätnou zmenou dátumu príjemiek či výdajok a to i pri užívateľoch, ktorí majú zakázaný výdaj do mínusu. Funkcia automaticky ukáže dátum, kedy na skladovej karte vznikol záporný zostatok. Pri zistení záporných zostatkov je nutné zmeniť dátum príjemky, či výdajky takým spôsobom, aby bol záporný zostatok odstránený. Po týchto operáciách je nevyhnutné spustiť „Kontrolný prepočet“. 
  V súčasnej dobe už program obsahuje automatický mechanizmus, ktorý upozorňuje užívateľa pri zmene dátumu príjemky /výdajky na možný výskyt záporného zostatku na skladovej karte (verzia 10.5).
 1. Kontrola správnosti zostatkov ( Sklad – Kontroly účtovania – Audítor skladu – Prekontrolovať správnosť ocenenia zostatkov na sklade )

  Táto kontrolná funkcia sa používa predovšetkým vo chvíli, kedy užívateľ zistí, že v zostave zostatkov na sklade majú niektoré karty s nulovým množstvom ocenenie. Toto ocenenie nulových zostatkov na sklade môže vzniknúť vystavením príjemiek so záporným množstvom. Zrušenie ocenenia nulových zostatkov zaistí vytvorenie korekčnej príjemky (viď obr. nižšie)
 1. Porovnať prevody medzi skladmi ( Sklad – Kontroly účtovania – Audítor skladu – Porovnať prevody medzi skladmi )

  Táto funkcia preverí kontinuitu prevodov medzi skladmi. Táto kontinuita sa môže narušiť napr. zmenou ocenenia príjemky, z ktorej je vyskladnené na iný sklad. Kontrolný prepočet doráta do prevodnej výdajky správnu skladovú cenu podľa tejto zmeny, avšak nepremietne ju už do prevodnej príjemky, ktorá je s touto výdajkou zviazaná. Túto možnosť zaistí funkcia „Automaticky opraviť“, ktorá sa nachádza v detailoch rozdielov prevodov medzi skladmi.

 
« Späť


Diskusia: "Postup pri prechode na nové účtovné obdobie"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre